Pintreel Email 邮件提取群发软件

Pintreel Email Mail Extraction Group Sending Software

软件功能介绍

Introduction To Software Functions

谷歌搜索引擎批量搜索邮箱

 • . 填写网址、关键字、邮箱后缀
 • . 点击“添加”
 • . 填写页数后点击“开始”
 • . 保存数据 (复制出来或者保存txt)

验证有效邮箱功能

 • . 输入邮箱(任何邮箱)
 • . 点击“加载txt文件”并选择邮箱数据
 • . 点击“开始”
 • . 点击“保存”

批量邮件群发

 • . 填写企业邮箱
 • . 点击“添加”
 • . 填写我们发给您的配置 (观看教程文档购买阿里云账号和域名提供给我们配置)
 • . 导入有效邮箱数据
 • . 点击“打开邮件设置”,编辑邮件内容
 • . 点击“开始”即可